Asfaltering av garageplan 4 den 26/11

Kommunen meddelar att fredagen den 26/11 kommer de att asfaltera gång- och cykelbanan utmed Ekvägen, samt parkeringsytan vid garagelänga 4 (där de bytt ledning).
De som har sina garage och parkeringar där asfaltering kommer ske, kan inte använda dessa på fredagen, utan hänvisas till den tillfälliga parkeringsytan (samma som användes under tiden de lade ny ledning), samt utmed Ekvägen.

Batteribyten varmvattenmätare

Batterierna i varmvattenmätarna har en livslängd på cirka 10 år som nu börjar närma sig sitt slut och vi behöver därför byta ut dem. Under torsdag-fredag den 14-15/10 samt måndag-tisdag 18-19/10 kommer Adielssons, samma rörfirma som hjälpt oss i grunderna, att gå runt i området för att byta ut batterierna.

Längrepresentanterna har blivit ombedda att samla in information i respektive länga om vilka tider som passar bäst.

Försening vid parkeringsytorna

Kommunen meddelar: På grund av mycket regn kommer parkeringsytan (vid garagen) inte kunna färdigställas som planerat. Arbetena med parkeringsytorna kommer vara klara i slutet av nästa vecka, då berörda kan använda dem på nytt.

Information om ledningsomläggning och avstängning av Ekvägen

De förberedande arbetena inför byggnation av bullervall fortsätter och kommer att pågå till  slutet av oktober 2021.
En dagvattenledning mellan Ekvägen och bostäderna vid Kyrkmossen behöver bytas för att kunna ansluta till den nya ledningen i Ekvägen.
När arbetena utförs stängs Ekvägen av, vilket innebär att garagelänga 4 med tillhörande parkeringsplan inte kan nås, de som berörs hänvisas till en tillfällig p-yta utmed Ekvägen (se karta).
För åtkomst till p-yta 1 – 3 kommer gång- och cykelvägen mellan Ekvägen och Apelvägen öppnas för biltrafik (se karta).

Avstängningen planeras att starta vecka 36

Information om ledningsomläggning och avstängning av Ekvägen_2021-08-19

Återvinningsstationen kommer att flyttas något

Kommunen meddelar att med anledning av byggnationen av bullervallen för Kyrkmossen kommer återvinningsstationen vid Ekvägen behöva flyttas.

För att kunna färdigställa de förberedande arbetena med ledningar behöver återvinningsstationen flyttas österut längs Ekvägen.

Återvinningsstationen kommer att fungera som tidigare, men med ett något justerat läge.

Flytten beräknas ske under vecka 34