månadsarkiv: augusti 2018

Information om pågående arbeten med parkeringsplatserna

Styrelsen har ett uppdrag från stämman 2017 som regleras i stadgarna.

§20 Varje fastighetsägare har rätt till en garageplats för fordonsuppställning och därtill förenliga tillbehör. Denna plats är bestämd i förhållande till fastigheten. Till varje garageplats hör också en likaledes bestämd parkeringsplats i anslutning till denna.

Det innebär alltså att som fastighetsägare på Kyrkmossen ingår i det obligatoriska medlemskapet en garageplats och en plats på garageplanen. Vi genomför nu det uppdrag som gavs på stämman 2017.

Samtliga platser på garageplanerna skall vara märkta så att det tydligt framgår var varje fastighetsägare har sin plats. Platserna kommer att märkas med det garagenummer som hör till fastighetens garage. Vid infarten från Ekvägen (eller i tillämpliga fall på anslutande gräsyta) kommer skyltar att finnas som visar vilka platser som finns. Vid ett flertal garagelängor har 1 extra plats kunnat frigöras som besöksparkering. Dessutom finns det sedan tidigare platser för besökare vid längorna i anslutning till Värmecentralen (länga 1, 2, 3, 4, 5 och 6). Dessa kommer att märkas som besöksplatser. Kommunen har också 4 platser vid vändplatsen (garagelänga 1).

Vi har nu engagerat företaget Controlla för att se till att stadgarna efterlevs.

Varje fastighetsägare kommer att få 4 parkeringstillstånd (som är märkta med den aktuella platsens nummer). Parkeringstillståndet skall appliceras synligt i framrutan på fordonet. Det är endast på avsett nummer som man får parkera, absolut inte på besöksparkeringarna eller samfällighetens ytor. Eftersom det är många som inte använder sin plats på garageplanen är det fritt att låna/hyra ut tillståndet, samma sak med garaget (märk väl, fordon!).
Obs att det är endast folkbokförda på Kyrkmossen som kan få parkeringstillstånd. Vid överlåtelse av fastigheten övergår automatiskt rättigheten till nya ägare.

Controlla sköter skyltningen och har i uppdrag att kontrollera att parkeringen i övrigt fungerar (speciellt besöksplatserna). Kontrollavgift om 500kr kommer tas ut vid felaktig parkering.

Parkeringsreglerna träder i kraft den 1 september, men vi avser att mjukstarta (påminnelse men inga böter vid felparkering) under 1 månad så att alla hinner anpassa sig till de nya förhållandena. Närmare information om målning av parkeringsnumren kommer inom kort.

Skärpt bevattningsförbud

Nu gäller skärpt bevattningsförbud i Lerums kommun. Det skärpta bevattningsförbudet innebär att kommunalt dricksvatten enbart får användas till mat, dryck och hygien. Ingen bevattning får ske med kommunalt dricksvatten.

Beslutet gäller hela Lerums kommun.

För att läsa mer om vad det skärpta bevattningsförbudet innebär och för att få tips om hur du kan spara på vattnet, läs mer på www.lerum.se/bevattningsforbud