Stadgar

Nya stadgar beslutades på årsstämman 2017-03-14 och vann laga kraft 2107-06-02.
Stadgar för Kyrkmossens Samfällighetsförening 2017-06-02

Utöver vad som framgår av stadgarna regleras också samfälligheter av  Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Denna kan studeras här:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19731150-om-forvaltning-av-samfalligheter_sfs-1973-1150

 

De gamla stadgarna såg ut enl. nedan

Stadgar för Kyrkmossens Samfällighetsförening 2008-02-21