Samfällighetsinformation

Här finner du det mesta du behöver veta som boende här på Kyrkmossen. Du finner våra stadgar, svar på frågor som rör ditt medlemskap, samt vem/vilka du skall kontakta i olika ärenden.
Hemsidan administreras av styrelsen och är en plattform för information. Det finns i dagsläget inga diskussionsforum. Vår ambition är att hålla denna sida levande och ständigt uppdaterad.

Nyinflyttad?

Vänligen fyll i blanketten nedan och lämna till styrelsen.

Blankett Nyinflyttad

Motioner till stämman

Du ser ett problem och du har ett förslag till lösning – vad gör du?
Jo, då skriver du en motion och lämnar den styrelsen. Att du kan få dina förslag till förändringar behandlade vid stämman är en grundläggande demokratisk rättighet du som medlem i Kyrkmossens samfällighetsförening har.
I samfällighetens stadgar, paragraf 15, står det när du senast måste lämna en motion till styrelsen.
För att din motion ska anses vara en motion ska den ha ett förslag till åtgärd och gärna vara kompletterad med en motivering. Tänk också på att styrelsen inte ska ta upp anonyma motioner till behandling. Det är inte ovanligt att det kommer in förslag och synpunkter till styrelsen som knappast kan kallas motioner. Det kan gälla förslag och synpunkter på vad som skett eller inte skett under det gångna verksamhetsåret. Sådana frågor kan du i stället ta upp med styrelsen direkt, antingen muntligt eller genom en skrivelse när som helst under året.

Hur skriver du då en motion?

En motion ska alltid vara skriftlig. Om du skriver för hand så tänk på att texta tydligt. Motionen blir då lättläst om styrelsen kopierar och bifogar den som bilaga till årsredovisningen.
Sträva efter att begränsa motionen till en A4-sida. Om du behöver kan du bifoga en skiss eller bild för tydlighetens skull.
Överst börjar du med att skriva en överrubrik, till exempel ”Motion till samfälligheten Kyrkmossens ordinarie stämma år XXXX”.
Därefter skriver du en huvudrubrik som talar om vad motionen handlar om.
Skriv sedan en kortfattad bakgrundsbeskrivning. Formulera själva problemet i en eller ett par meningar.
Sedan skriver du det viktigaste i motionen; ditt förslag till åtgärd eller lösning, gärna kompletterad med en motivering.
Datera motionen och underteckna med ditt namn och namnförtydligande, skriv även din adress.