Etikettarkiv: Parkering

Inga laddstolpar på kommunens parkeringsplats på Ekvägen

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att installera laddstolpar för elbil inte är förenligt med gällande anläggningsbeslut. Svårigheter att ändra detta uppstår genom, förutom att Lantmäteriet ställer sig tveksamma till att laddutrustning är av ”väsentlig och stadigvarande betydelse för fastigheten”, att det i princip krävs full enighet bland medlemmarna för att ett nytt beslut skall komma till stånd.

Mot bakgrund av detta har styrelsen kontaktat kommunen och hört sig för om möjligheten att få de kommunala parkeringsplatserna i slutet av Ekvägen försedda med laddstolpar. Tyvärr har vi fått ett nekande svar, vilket återges i sin helhet nedan.

Som en kommentar till hans förslag  att dra ny elkabel i garagen till elcentralen, så lät vi förra året undersöka kostnaden för detta och fick en bedömning på ca 1,3MKR, en investering som inte finns med i budgeten. Läs mer

Parkering

  • Två tidigare outnyttjade platser framför traktorgaraget vid garagelänga 8 har gjorts om till besöksparkeringar.
  • Nya parkeringstillstånd för 2020 kommer att delas ut inom kort. De gamla är giltiga januari ut.

Parkering på Ekvägen

Vi har blivit uppmärksammade på att en bilar parkeras på ”garagesidan” istället för, som de flesta, på ”trottoarsidan” med dålig sikt, trängsel och zick-zackkörning som följd.

Vi vill uppmana alla som ställer sina bilar på Ekvägen att parkera dem på trottoarsidan. 

Påminnelse – målning av p-platser i morgon

Torsdagen den 20/9 mellan 08 och 16 kommer en målerifirma för att måla nummer på parkeringsplatserna. 

DET ÄR DÅ VIKTIGT ATT DET INTE STÅR NÅGRA BILAR PÅ DE PLATSER SOM ÄR SKYLTADE SOM FÖRHYRDA PLATSER!

För de som har bil hemma under dagtid måste denna ställas i garaget eller på Ekvägen tills målningen är klar.

Målning av P-platser 2018-09-20

Torsdagen den 20/9 mellan 08 och 16 kommer en målerifirma för att måla nummer på parkeringsplatserna. 

DET ÄR DÅ VIKTIGT ATT DET INTE STÅR NÅGRA BILAR PÅ DE PLATSER SOM ÄR SKYLTADE SOM FÖRHYRDA PLATSER!

För de som har bil hemma under dagtid måste denna ställas i garaget eller på Ekvägen tills målningen är klar.

Information om pågående arbeten med parkeringsplatserna

Styrelsen har ett uppdrag från stämman 2017 som regleras i stadgarna.

§20 Varje fastighetsägare har rätt till en garageplats för fordonsuppställning och därtill förenliga tillbehör. Denna plats är bestämd i förhållande till fastigheten. Till varje garageplats hör också en likaledes bestämd parkeringsplats i anslutning till denna.

Det innebär alltså att som fastighetsägare på Kyrkmossen ingår i det obligatoriska medlemskapet en garageplats och en plats på garageplanen. Vi genomför nu det uppdrag som gavs på stämman 2017.

Samtliga platser på garageplanerna skall vara märkta så att det tydligt framgår var varje fastighetsägare har sin plats. Platserna kommer att märkas med det garagenummer som hör till fastighetens garage. Vid infarten från Ekvägen (eller i tillämpliga fall på anslutande gräsyta) kommer skyltar att finnas som visar vilka platser som finns. Vid ett flertal garagelängor har 1 extra plats kunnat frigöras som besöksparkering. Dessutom finns det sedan tidigare platser för besökare vid längorna i anslutning till Värmecentralen (länga 1, 2, 3, 4, 5 och 6). Dessa kommer att märkas som besöksplatser. Kommunen har också 4 platser vid vändplatsen (garagelänga 1).

Vi har nu engagerat företaget Controlla för att se till att stadgarna efterlevs.

Varje fastighetsägare kommer att få 4 parkeringstillstånd (som är märkta med den aktuella platsens nummer). Parkeringstillståndet skall appliceras synligt i framrutan på fordonet. Det är endast på avsett nummer som man får parkera, absolut inte på besöksparkeringarna eller samfällighetens ytor. Eftersom det är många som inte använder sin plats på garageplanen är det fritt att låna/hyra ut tillståndet, samma sak med garaget (märk väl, fordon!).
Obs att det är endast folkbokförda på Kyrkmossen som kan få parkeringstillstånd. Vid överlåtelse av fastigheten övergår automatiskt rättigheten till nya ägare.

Controlla sköter skyltningen och har i uppdrag att kontrollera att parkeringen i övrigt fungerar (speciellt besöksplatserna). Kontrollavgift om 500kr kommer tas ut vid felaktig parkering.

Parkeringsreglerna träder i kraft den 1 september, men vi avser att mjukstarta (påminnelse men inga böter vid felparkering) under 1 månad så att alla hinner anpassa sig till de nya förhållandena. Närmare information om målning av parkeringsnumren kommer inom kort.

Parkeringsproblem länga 1,3 och 5.

Det har under sista tiden kommit upprepade klagomål på tillgången på parkeringsplatser vid garagen i anslutning till era längor. Vi vill därför påminna om att som fastighetsägare och därmed delägare i Kyrkmossens Samfällighetsförening har man tillgång till 1 garageplats för fordon och fordonsrelaterade objekt samt 1 parkeringsplats på garageplan. Detta ingår i medlemskapet (som ni betalar för). Man får alltså bara ha 1 bil stående på garageplanen. Se § 20 i stadgarna. Vi kommer nu att ordna med uppmärkning av platserna med husnummer. Om det ändå inte fungerar så kommer vi att anlita ett parkeringsbolag som får sköta området.
Vi påminner också om att garagen inte får användas som förråd.

Informationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Stadgarna

Stadgarna är nu godkända av Lantmäteriet. Det gör att besluten om inventering av tillgängliga parkeringsplatser samt uppmärkning av den plats som är kopplad till garaget kan genomföras efter semesterperioden. Vi påminner om att vi disponerar en garageplats som uppställningsplats för fordon och inte som förråd.

 Kulvertarbeten och dräneringsbehov

Vi har under en lång tid haft en läcka i radiatorsystemet. Den blev hastigt mycket värre och efter analys framkom att den var mellan 19 och 13. I samband med det bytet av kulvert mellan 13 och 19 har mycket ny information framkommit. Kulvertarna (som inte ingick i Gicons analys) från ca 95-97, är av allra sämsta kvalitet (någon har gått på lägsta pris utan kvalitetskriterier) och måste snarast bytas. Vid den aktuella grävningen konstaterades dock att dräneringen var i gott skick. Nästa steg är att byta alla kulvertar och i samband med det undersöka dräneringen. Eventuellt behöver provgropar grävas på fler ställen tex gavlar utan tillbyggnad. Att som vid den tidigare besiktningen mäta fukthalt är inte tillräckligt, då orsaken inte utreds. Dock har länga 2 och 9 förhöjda fukthalter så vi måste börja med kulvertarbetena där för att få klarhet i hur det ser ut. Vi kan alltså inte uttala oss om dräneringsbehovet idag, utan får avvakta kulvertbyten, som troligen kan ske under 2017 och 2018 och eventuella provgropar. Det verkar dock som att massiva byten i hela området inte är aktuellt. Vi vill till varje pris undvika onödiga altanrivningar då många har investerat mycket pengar och möda i sina byggnationer. Läs mer