Etikettarkiv: Parkering

Asfaltering av garageplan 4 den 26/11

Kommunen meddelar att fredagen den 26/11 kommer de att asfaltera gång- och cykelbanan utmed Ekvägen, samt parkeringsytan vid garagelänga 4 (där de bytt ledning).
De som har sina garage och parkeringar där asfaltering kommer ske, kan inte använda dessa på fredagen, utan hänvisas till den tillfälliga parkeringsytan (samma som användes under tiden de lade ny ledning), samt utmed Ekvägen.

Försening vid parkeringsytorna

Kommunen meddelar: På grund av mycket regn kommer parkeringsytan (vid garagen) inte kunna färdigställas som planerat. Arbetena med parkeringsytorna kommer vara klara i slutet av nästa vecka, då berörda kan använda dem på nytt.

Information om ledningsomläggning och avstängning av Ekvägen

De förberedande arbetena inför byggnation av bullervall fortsätter och kommer att pågå till  slutet av oktober 2021.
En dagvattenledning mellan Ekvägen och bostäderna vid Kyrkmossen behöver bytas för att kunna ansluta till den nya ledningen i Ekvägen.
När arbetena utförs stängs Ekvägen av, vilket innebär att garagelänga 4 med tillhörande parkeringsplan inte kan nås, de som berörs hänvisas till en tillfällig p-yta utmed Ekvägen (se karta).
För åtkomst till p-yta 1 – 3 kommer gång- och cykelvägen mellan Ekvägen och Apelvägen öppnas för biltrafik (se karta).

Avstängningen planeras att starta vecka 36

Information om ledningsomläggning och avstängning av Ekvägen_2021-08-19

Inga laddstolpar på kommunens parkeringsplats på Ekvägen

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att installera laddstolpar för elbil inte är förenligt med gällande anläggningsbeslut. Svårigheter att ändra detta uppstår genom, förutom att Lantmäteriet ställer sig tveksamma till att laddutrustning är av ”väsentlig och stadigvarande betydelse för fastigheten”, att det i princip krävs full enighet bland medlemmarna för att ett nytt beslut skall komma till stånd.

Mot bakgrund av detta har styrelsen kontaktat kommunen och hört sig för om möjligheten att få de kommunala parkeringsplatserna i slutet av Ekvägen försedda med laddstolpar. Tyvärr har vi fått ett nekande svar, vilket återges i sin helhet nedan.

Som en kommentar till hans förslag  att dra ny elkabel i garagen till elcentralen, så lät vi förra året undersöka kostnaden för detta och fick en bedömning på ca 1,3MKR, en investering som inte finns med i budgeten. Läs mer