Kategoriarkiv: Kommunen

Målning av linjer garageplan 4 den 23/8

Kommunen meddelar att deras entreprenör kommer och målar garagelinjer och platsnummer på garageplan tisdagen den 2022-03-23. De påbörjar arbetet klockan 07 och väntas vara klara vid 10. Det är viktigt att inga bilar står parkerade då

Nytt om bullervallen

Kommunen meddelar följande:

Med start vecka 9 kommer vår entreprenör ta ner träd i området där bullervallen ska byggas.
Därefter kommer en byggväg genom området anläggas.
I slutet av mars kommer staket sättas upp runt byggarbetsplatsen och därefter påbörjas leveranser av massor till bullervallen.

Trafiken på Ekvägen kan tidvis komma att påverkas.

Se upp för backande fordon!

Asfaltering av garageplan 4 den 26/11

Kommunen meddelar att fredagen den 26/11 kommer de att asfaltera gång- och cykelbanan utmed Ekvägen, samt parkeringsytan vid garagelänga 4 (där de bytt ledning).
De som har sina garage och parkeringar där asfaltering kommer ske, kan inte använda dessa på fredagen, utan hänvisas till den tillfälliga parkeringsytan (samma som användes under tiden de lade ny ledning), samt utmed Ekvägen.

Försening vid parkeringsytorna

Kommunen meddelar: På grund av mycket regn kommer parkeringsytan (vid garagen) inte kunna färdigställas som planerat. Arbetena med parkeringsytorna kommer vara klara i slutet av nästa vecka, då berörda kan använda dem på nytt.

Information om ledningsomläggning och avstängning av Ekvägen

De förberedande arbetena inför byggnation av bullervall fortsätter och kommer att pågå till  slutet av oktober 2021.
En dagvattenledning mellan Ekvägen och bostäderna vid Kyrkmossen behöver bytas för att kunna ansluta till den nya ledningen i Ekvägen.
När arbetena utförs stängs Ekvägen av, vilket innebär att garagelänga 4 med tillhörande parkeringsplan inte kan nås, de som berörs hänvisas till en tillfällig p-yta utmed Ekvägen (se karta).
För åtkomst till p-yta 1 – 3 kommer gång- och cykelvägen mellan Ekvägen och Apelvägen öppnas för biltrafik (se karta).

Avstängningen planeras att starta vecka 36

Information om ledningsomläggning och avstängning av Ekvägen_2021-08-19

Återvinningsstationen kommer att flyttas något

Kommunen meddelar att med anledning av byggnationen av bullervallen för Kyrkmossen kommer återvinningsstationen vid Ekvägen behöva flyttas.

För att kunna färdigställa de förberedande arbetena med ledningar behöver återvinningsstationen flyttas österut längs Ekvägen.

Återvinningsstationen kommer att fungera som tidigare, men med ett något justerat läge.

Flytten beräknas ske under vecka 34

Kommunen informerar om bullervallen

Information om bullervall för Kyrkmossen

Från och med den 3 maj 2021 kommer Peab Asfalt göra förberedande arbeten inför byggnationen av bullervall mellan E20 och bostadsområdet Kyrkmossen. Det handlar om ledningsomläggning och vissa schaktarbeten. Arbetena beräknas pågå fram till augusti 2021. Under tiden kan vissa trafikstörningar uppstå.
När de förberedande arbetena är utförda, kan byggnationen av bullervallen påbörjas.

Information om bullervall för Kyrkmossen 2021-04-27