Etikettarkiv: Garage

Målning av linjer garageplan 4 den 23/8

Kommunen meddelar att deras entreprenör kommer och målar garagelinjer och platsnummer på garageplan tisdagen den 2022-03-23. De påbörjar arbetet klockan 07 och väntas vara klara vid 10. Det är viktigt att inga bilar står parkerade då

Elproblem garagelänga 5 & 6

Vi har problem med el i garage 5 och 6. Det är problem med en fas vilket gör att det saknas el (belysning, uttag och elektrisk portöppnare) i några av garagen i ovan nämnda längorna.

Elektriker är beställd, men väntas inte kunna påbörja arbetet förrän nästa vecka.

Underhåll garage

Efter att ha inventerat garagelängorna har vi konstaterat att det finns ett underhållsbehov inför vintern. Vi håller just nu på att sammanställa nödvändiga inköp och kommer därefter att kontakta respektive garageansvarig/längrepresentant som kommer att samordna arbetet.

Service på garageportar 2020-04-22

Onsdagen den 22/4 från ca klockan 08:00 kommer service att genomföras på garageportarna. Då måste det finnas full tillgänglighet i garagen, dvs inga bilar eller upplag av möbler etc. I de fall där larm har installerats måste dessa vara urkopplade. Har ni problem med låset eller själva dörren och inte tidigare anmält, så meddela snarast styrelsen.

Låsning av garage

En bekymrad medlem påpekar att en del missar att stänga och låsa garaporten ordentligt i hens länga. Vi vill understryka att det inte bara drabbar en själv utan hela garagelängan om vi får besök.

Konvertering av garage 2019-05-25

Garagekonverteringen den 25/5 börjar 10.00 med samling utanför garage 8 (gräsklippare,traktor)

Oöm klädsel,handskar, eventuellt mössa, eftersom man kan befara att det blir en del damm.

Kan någon dessutom medtaga sticksåg för att såga i taket är det bra. Några bräckjärn el. likn.
Vi behöver dessutom någon typ av fordon( skottkärra, släp el. dylikt) för att flytta en del plank och skräp till värmecentralen

Frivilliga till konvertering av garage 2019-05-25

Traktorgaraget behöver konverteras till kallgarage och det behövs frivilliga att hjälpa till med att riva ut gammal isolering etc.

Vår nuvarande utdebitering förutsätter ett visst mått av  frivilligarbete från medlemmarna, varför det är angeläget att så många som möjligt kan ställa upp.

Svara till Kjell-Åke på 9E (kjellelfving@gmail.com) senast den 18/5 om du kan hjälpa till

Garagearbeten

Arbete med att ta bort gamla fläktar med tillhörande kablar i garagelängorna har påbörjats. För er med gavelgarage och har en fläkt är det viktigt att denna är tillgänglig.

Information om pågående arbeten med parkeringsplatserna

Styrelsen har ett uppdrag från stämman 2017 som regleras i stadgarna.

§20 Varje fastighetsägare har rätt till en garageplats för fordonsuppställning och därtill förenliga tillbehör. Denna plats är bestämd i förhållande till fastigheten. Till varje garageplats hör också en likaledes bestämd parkeringsplats i anslutning till denna.

Det innebär alltså att som fastighetsägare på Kyrkmossen ingår i det obligatoriska medlemskapet en garageplats och en plats på garageplanen. Vi genomför nu det uppdrag som gavs på stämman 2017.

Samtliga platser på garageplanerna skall vara märkta så att det tydligt framgår var varje fastighetsägare har sin plats. Platserna kommer att märkas med det garagenummer som hör till fastighetens garage. Vid infarten från Ekvägen (eller i tillämpliga fall på anslutande gräsyta) kommer skyltar att finnas som visar vilka platser som finns. Vid ett flertal garagelängor har 1 extra plats kunnat frigöras som besöksparkering. Dessutom finns det sedan tidigare platser för besökare vid längorna i anslutning till Värmecentralen (länga 1, 2, 3, 4, 5 och 6). Dessa kommer att märkas som besöksplatser. Kommunen har också 4 platser vid vändplatsen (garagelänga 1).

Vi har nu engagerat företaget Controlla för att se till att stadgarna efterlevs.

Varje fastighetsägare kommer att få 4 parkeringstillstånd (som är märkta med den aktuella platsens nummer). Parkeringstillståndet skall appliceras synligt i framrutan på fordonet. Det är endast på avsett nummer som man får parkera, absolut inte på besöksparkeringarna eller samfällighetens ytor. Eftersom det är många som inte använder sin plats på garageplanen är det fritt att låna/hyra ut tillståndet, samma sak med garaget (märk väl, fordon!).
Obs att det är endast folkbokförda på Kyrkmossen som kan få parkeringstillstånd. Vid överlåtelse av fastigheten övergår automatiskt rättigheten till nya ägare.

Controlla sköter skyltningen och har i uppdrag att kontrollera att parkeringen i övrigt fungerar (speciellt besöksplatserna). Kontrollavgift om 500kr kommer tas ut vid felaktig parkering.

Parkeringsreglerna träder i kraft den 1 september, men vi avser att mjukstarta (påminnelse men inga böter vid felparkering) under 1 månad så att alla hinner anpassa sig till de nya förhållandena. Närmare information om målning av parkeringsnumren kommer inom kort.