Medlemsskapet

Som fastighetsägare omfattas du av de myndighetsföreskrifter som Lantmäteriet och andra myndigheter har utfärdat för att driva den typ av samfällighet med gemensamhetsanläggningar som Kyrkmossens samfällighetsförening utgör.

En samfällighetsförening är en juridisk person som är skapad av länsstyrelsen. Att ingå i en samfällighet är tvingande, enligt lag, om man bor i ett sådant område där länsstyrelsen anser det nödvändigt att ha en samfällighet. Rent praktiskt betyder det att vi har ett gemensamt ansvar för områdets skötsel av grönytor, parkeringar, snöröjning och belysning.
För att hantera dessa frågor är samfälligheten enligt lag skyldig att varje hålla år ett årsmöte, samfällighetens högst beslutande organ. På detta möte så väljs en styrelse som har som uppgift att fatta beslut om den löpande driften efter bästa förmåga.

Styrelsen består av minst sju personer, minst fem ordinarie och minst två suppleanter. Styrelsen träffas normalt varannan vecka, frekvensen beror på antalet ärenden och omfattningen av dessa.

Att bo i en samfällighet innebär inte bara att man har rättigheter – det innebär också att man har skyldigheter. Ett aktivt intresse från de boende och en stark vilja att delta i skötseln av Kyrkmossen är en förutsättning för en väl fungerande samfällighet. Vi får den samfällighet som vi förtjänar. Ett bristande engagemang innebär en stor risk för att månadsavgiften ökar, då alltfler tjänster kanske måste köpas in.

Alla boende har möjlighet att skicka in förslag på förändringar och förbättringar som sedan behandlas vid årsmötet. Sista datum för detta är normalt den 31 januari.
Vid detta möte beslutas varje ärende av de medlemmar som deltar på mötet. Årsmötet äger enligt stadgarna rum senast i mars. Vid mycket speciella behov så kan styrelsen kalla till ett extra årsmöte för att behandla en stor och akut fråga.