Etikettarkiv: Underhåll

Besiktning av betongskador

För att kunna laga eventuella betongskador så tidigt som möjligt, innan sprickor och därmed vatten letar sig långt in bland armeringsjärnen uppmanar vi alla att se över utsidan mellanväggarna och balkongerna och meddela styrelsen om det finns reparationsbehov.

Översyn av garageportarna

Vi kommer inom kort att beställa underhåll och översyn av garageportarna. Vi vet att det finns problem med flera av låsen. Som ett led i att förbättra standarden ber vi alla att anmäla om ni har problem. OBS viktigt att ni anger garagenummer. Lämna uppgiften till er längrepresentant,  i brevlådan på Värmecentralen eller maila till info@kyrkmossen.se.

Har vi inte hört något inom en vecka (dvs 18/2) utgår vi från att det inte är några problem.

Ansning av häckar

Nu börjar tiden komma då många klipper sina häckar. Det är viktigt att vi ser till att hålla våra interna gångvägar i bra skick. Häckarna skall klippas så att de inte växer ut över asfaltkanten. OBS att tomtgränsen går vid asfaltskanten. Speciellt viktigt är det när häcken växer mot någon av de smala gångvägarna. Vi måste kunna röra oss inom området med te.x. barnvagnar. Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla häcken i gott skick.

Snubbelrisk

Asfalteringen av de tidigare uppgrävda gångarna har påbörjats men kommer inte att färdigställas förrän på måndag. Det är en nivåskillnad i marken med risk för att snubbla.

Ansning av häckar

Nu börjar många att klippa sina häckar. Det är viktigt att vi ser till att hålla våra interna gångvägar i bra skick. Häckarna skall klippas så att de inte växer ut över asfaltkanten. OBS att tomtgränsen går vid asfaltskanten. Speciellt viktigt är det när häcken växer mot någon av de smala gångvägarna. Vi måste kunna röra oss inom området med te.x. barnvagnar. Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla häcken i gott skick.

Kall- och varmvattenrenovering

De längor som kommer att uppdateras i fas 1 är 2-7-4-9 i nämnd ordning.
Varje länga tar cirka 1 vecka att renovera med c:a 2 dagars avbrott på kall- och varmvatten.

Kallvattenrören byts ut och på dessa monteras nere i grunden ett filter som enkelt kan rengöras samt en backventil till varje fastighet.
På varmvattenröret, som ej byts ut,  monteras på samma sätt också där ett filter och backventil till varje fastighet.

Idag har många problem med att varmvattnet inte blir tillräckligt varmt och att kallvattnet blir ljummet. Den vanligaste orsaken till detta är att det i dåliga blandare finns en genomläckning mellan varm- och kallvatten. Det förekommer också motsvarande problem i samlingsrören som ger samma konsekvenser. Detta drabbar alla hushåll som ligger efter den fallerande blandaren i vattenslingan. Det påverkar också samfällighetens kubikmeterkostnad för varmvattnet negativt, vilket drabbar oss alla kollektivt.

Den här uppgraderingen förväntas leda till att problemet med felaktig vattentemperatur endast kommer att påverka de hushåll där de defekta blandarna sitter, vilket enkelt kan lösas genom att byta ut dessa.

Information om kommande kulvertarbeten

Nu påbörjas kulvertarbetena. I det första skedet berörs länga 2, 4, 7 och 9. Separat information till berörda fastighetsägare har meddelats. I samband med arbetena kommer en del gräsytor att behöva användas för att hantera materialet under en kortare tid. Detta är starten på en nödvändig renovering av delar av vår infrastruktur

Häckar växer ut över gångbanorna

Under sommaren har många häckar växt till sig ordentligt. Detta har medfört att på vissa ställen växer de ut över gångbanorna och försvårar passage. Vi ber er alla att se efter att era planteringar inte växer ut över asfaltskanten

Målning av panncentralen

På lördag 12/8 kl 10 träffas boenden i länga 4 och 6 för att tvätta panncentralen. Arbetet med målning förväntas fortsätta under vecka 33

För vidare information kontakta respektive längrepresentant, Linda Wikman 6H och Ingrid Söderström 4C

Informationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Stadgarna

Stadgarna är nu godkända av Lantmäteriet. Det gör att besluten om inventering av tillgängliga parkeringsplatser samt uppmärkning av den plats som är kopplad till garaget kan genomföras efter semesterperioden. Vi påminner om att vi disponerar en garageplats som uppställningsplats för fordon och inte som förråd.

 Kulvertarbeten och dräneringsbehov

Vi har under en lång tid haft en läcka i radiatorsystemet. Den blev hastigt mycket värre och efter analys framkom att den var mellan 19 och 13. I samband med det bytet av kulvert mellan 13 och 19 har mycket ny information framkommit. Kulvertarna (som inte ingick i Gicons analys) från ca 95-97, är av allra sämsta kvalitet (någon har gått på lägsta pris utan kvalitetskriterier) och måste snarast bytas. Vid den aktuella grävningen konstaterades dock att dräneringen var i gott skick. Nästa steg är att byta alla kulvertar och i samband med det undersöka dräneringen. Eventuellt behöver provgropar grävas på fler ställen tex gavlar utan tillbyggnad. Att som vid den tidigare besiktningen mäta fukthalt är inte tillräckligt, då orsaken inte utreds. Dock har länga 2 och 9 förhöjda fukthalter så vi måste börja med kulvertarbetena där för att få klarhet i hur det ser ut. Vi kan alltså inte uttala oss om dräneringsbehovet idag, utan får avvakta kulvertbyten, som troligen kan ske under 2017 och 2018 och eventuella provgropar. Det verkar dock som att massiva byten i hela området inte är aktuellt. Vi vill till varje pris undvika onödiga altanrivningar då många har investerat mycket pengar och möda i sina byggnationer. Läs mer