Inga laddstolpar på kommunens parkeringsplats på Ekvägen

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att installera laddstolpar för elbil inte är förenligt med gällande anläggningsbeslut. Svårigheter att ändra detta uppstår genom, förutom att Lantmäteriet ställer sig tveksamma till att laddutrustning är av ”väsentlig och stadigvarande betydelse för fastigheten”, att det i princip krävs full enighet bland medlemmarna för att ett nytt beslut skall komma till stånd.

Mot bakgrund av detta har styrelsen kontaktat kommunen och hört sig för om möjligheten att få de kommunala parkeringsplatserna i slutet av Ekvägen försedda med laddstolpar. Tyvärr har vi fått ett nekande svar, vilket återges i sin helhet nedan.

Som en kommentar till hans förslag  att dra ny elkabel i garagen till elcentralen, så lät vi förra året undersöka kostnaden för detta och fick en bedömning på ca 1,3MKR, en investering som inte finns med i budgeten.

Hej!
Ja du, det här är ingen snabb fråga, eller så är det en snabb fråga som ger ett snabbt svar… Man kan se det på olika sätt. I nuläget och det korta perspektivet är svaret med automatik nej till att kommunen skulle installera laddstolpar på de fyra platserna. Det saknas pengar i budget, det saknas tydligt politiskt uppdrag, även om det är besöksplatser finns det andra besöksplatser som i så fall skulle ha större behov/nytta osv. Kommunen har med andra ord svagt intresse/nytta av att det installeras laddmöjligheter här. Från kommunens sida ser vi inget allmänt behov. Det är snarare ett enskilt behov.

Vi har under hösten diskuterat er och andra föreningars frågor kring laddmöjligheter och strax före jul landade vi i det här beskedet.

Det snabbaste lär vara att ni själva börjar ta med de här frågorna i budget och planering för 2020. Utan att känna till detaljerna kring ägande och förvaltning av era garage brukar det handla om att dra ny elkabel i garagen till elcentralen. Elabonnemanget behöver höjas för att klara elbilsladdning. Om det idag är en-två-tre som frågat om elbilsladdning så kan man förvänta sig att antalet ökar snabbt de kommande åren. De som frågat nu går säkert att lösa relativt enkelt men långsiktigt bör en mer genomtänkt strategi tas fram. Mycket handlar om ekonomin och vem som äger vad.

Det finns företag som erbjuder paketlösningar som inkluderar i princip allt och där företagen kan debitera den som laddar. Det är en lite dyrare än de lösningar där man satsar egna resurser i form av tid och pengar. Det kan ändå vara en kortsiktig lösning i början innan de långsiktiga tankarna är framtagna. Om föreningen saknar resurser kortsiktigt skulle ändå den som vill ladda elbil kunna vara intresserad.

Jag får ibland frågor om man kan ladda elbil med vanligt stickpropp i vägguttag. Det måste jag definitivt avråda från. Rent tekniskt kan man koppla in en elbil/hybridbil i ett vägguttag. Problemet är att kablar och uttag riskerar att bli varma. Efter någon timma kan det bli överhettning och brand. Vanliga vägguttag och gamla elkablar är helt enkelt inte byggda för att klara maxbelastning under så lång tid som det tar att ladda en el-/hybridbil. Det är inte säkert att överhettningen sker i stickproppsuttaget. Överhettningen kan ske varsomhelst längs kabeln, i en skarv eller liknande.

Den 26:e mars planerar vi att bjuda in styrelserna i våra bostadsrätts- och samfällighetsföreningar till ett infomöte om både laddning och solceller där även våra lokala företag som erbjuder det här kommer att delta.

Om ni vill diskutera vidare får du gärna återkomma. Energirådgivningen är en opartisk och kostnadsfri tjänst.

Med vänlig hälsning

Peter Rosengren
Energi- och klimatrådgivare
Sektor samhällsbyggnad