Informationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Stadgarna

Stadgarna är nu godkända av Lantmäteriet. Det gör att besluten om inventering av tillgängliga parkeringsplatser samt uppmärkning av den plats som är kopplad till garaget kan genomföras efter semesterperioden. Vi påminner om att vi disponerar en garageplats som uppställningsplats för fordon och inte som förråd.

 Kulvertarbeten och dräneringsbehov

Vi har under en lång tid haft en läcka i radiatorsystemet. Den blev hastigt mycket värre och efter analys framkom att den var mellan 19 och 13. I samband med det bytet av kulvert mellan 13 och 19 har mycket ny information framkommit. Kulvertarna (som inte ingick i Gicons analys) från ca 95-97, är av allra sämsta kvalitet (någon har gått på lägsta pris utan kvalitetskriterier) och måste snarast bytas. Vid den aktuella grävningen konstaterades dock att dräneringen var i gott skick. Nästa steg är att byta alla kulvertar och i samband med det undersöka dräneringen. Eventuellt behöver provgropar grävas på fler ställen tex gavlar utan tillbyggnad. Att som vid den tidigare besiktningen mäta fukthalt är inte tillräckligt, då orsaken inte utreds. Dock har länga 2 och 9 förhöjda fukthalter så vi måste börja med kulvertarbetena där för att få klarhet i hur det ser ut. Vi kan alltså inte uttala oss om dräneringsbehovet idag, utan får avvakta kulvertbyten, som troligen kan ske under 2017 och 2018 och eventuella provgropar. Det verkar dock som att massiva byten i hela området inte är aktuellt. Vi vill till varje pris undvika onödiga altanrivningar då många har investerat mycket pengar och möda i sina byggnationer.

Rördragningarna i grunden

Vad gäller rören under husen är det främst kallvattenledningarna som det är hög tid att byta ut. Samtidigt är avloppsledningarna av en plasttyp som ej installerats efter 1976 eftersom den blir spröd och känslig för påverkan. Med tanke på detta bör båda dessa ledningar bytas. Vi har redan offertunderlag som gör det möjligt att kalkylera kostnaden. Rören behöver bytas inom några år, men kulvertarna har prioritet 1.

Gällande värmeledningarna i grunden är de av ”exklusiv art” (citat Adielsson Rör AB) och i gott skick. Eventuella brister hänför sig till lödskarvar och kan enkelt åtgärdas om behovet uppstår. Här är en noggrann övervakning viktig så att eventuella läckor upptäcks tidigt.

Ekonomiska kalkyler

Vi har, baserat på det aktuella kulvertbytet, uppskattat kostnaden för hela området till ca 2.9 MSEK. Bytena kan genomföras under 2017/18. Byte av kallvatten och avlopp kräver mer analys, men med de offertunderlag vi har idag rör det sig om ca 2.8 MSEK. Eventuellt kan byten av kallvattenledningarna under länga 2, 7 och 9 ske under vintern 2017/18.

Underhållsplan

Gällande underhållsplan har inte uppdaterats på länge så det är hög tid att det görs. Arbetet pågår. Det finns dock mycket information av högt värde att hämta från tidigare planer. Framförallt gäller det hur man 2009 och även uppdaterade planer från 2014 såg på behovet av fondering för kommande arbeten.

Extrastämma

Då väsentliga delar av det underlag som låg till grund för vår budget har förändrats kommer vi att kalla till en extrastämma för att anpassa budgeten till behoven vi anfört ovan.

Extrastämman kommer att äga rum den 15/8 kl 19.00. Plats: Kyrkstugan

 

Vi önskar er en skön sommar!