Årsstämma 2021

Trots covid-19 måste årsstämman förr eller senare hållas, och det finns, tack vare en tillfällig lagstiftning några alternativ att förhålla sig till.

  • Hålla stämman som vanligt
  • Poströsta
  • Digital stämma
  • En blandning av alternativen ovan
  • Att skjuta upp stämman

Att skjuta upp stämman i väntan på att pandemin skall dra över håller vi inte för ett rimligt alternativ. Viktiga beslut som att fastställa balans- och resultaträkning, styrelsens ansvarsfrihet, debiteringslängd, budget och val av styrelse måste fattas för att verksamheten skall kunna fungera.

Vi har nagelfarit Villaägarnas analys av gällande rättsläge. Enligt denna finns det tillfälliga lagar som gör det möjligt att poströsta och att hålla stämman på distans. Dessa lagar gäller dock inte uttryckligen för samfälligheter utan riktar sig mot exempelvis ekonomiska föreningar. Dock drar man slutsatsen utifrån förarbetena att lagarna skulle kunna, med vissa begränsningar, vara tillämpliga även för samfälligheter.

Villaägarna gör analysen att digital stämma endast är möjlig om man kan försäkra sig om att samtliga medlemmar har teknisk utrustning och kompetens för att kunna delta digitalt, även om stämma på distans görs som ett komplement till en fysisk stämma. Vår bedömning är att vi inte kan säkerställa detta, varför digital stämma inte är ett alternativ för oss.

När det gäller poströstning har Villaägarnas jurister inställningen att för att kunna genomföra en ren poströsningsstämma krävs samtliga medlemmars samtycke, vilket ger att vi inte heller ser detta som en framkomlig väg.

Alternativet som återstår är en fysisk stämma med frivillig poströstning. En tillfällig lag gör också att en fullmaktstagare kan ha fullmakt för flera dito givare. Vi kommer att hålla en sådan med uppmaningen att helst inte komma utan utnyttja alternativen att poströsta eller rösta via ombud.

Lokalfrågan är inte löst, varken kommunen eller kyrkan hyr ut några lokaler under pandemin och privata aktörer är belagda med restriktioner. Eventuellt kan stämman komma att hållas utomhus.

Stämman är planerad till vecka 12, exakt datum är ännu ej bestämt.